1. Všeobecné ustanovenia


Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti obchodu Líška, sídlo prevádzky Laurinská 21, Bratislava – Staré mesto, ktorého prevádzkovateľom je Miroslava Kuklová  - Mirabella, sídlo Koperníkova 52, 920 01 Hlohovec, Slovenská republika, IČO: 46 149 104, DIČ: 1083723289, zapísaná v živnostenskom registri  pod číslom 250-30656, v Trnave 08.04.2011 (ďalej len „predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.liska.webjet.sk (ďalej len „liska.webjet.sk ") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „kúpna zmluva"). (Predávajúci a kupujúci spolu ďalej len „zmluvné strany").
Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami  zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

                                                                                                                                 2. Vymedzenie pojmov

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.
Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti
Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.
Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

Kontaktné údaje predávajúceho pre kupujúcich:
Miroslava Kuklová – Mirabella, Koperníkova 52, 920 01  Hlohovec
E-mail:
kuklova.mirka@gmail.com

 

3. Objednávanie tovaru

Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu liska.webjet.sk.  
Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná. 
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky predávajúcim prostredníctvom elektronickej pošty.
Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky povinné údaje, nemusí byť predávajúcim akceptovaná.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a úplným zaplatením kúpnej ceny.

 

4. Storno objednávky

Objednávka je považovaná za záväznú po jej doručení predávajúcemu. 

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho a to zaslaním mailu na adresu info@mira-bella.sk . V žiadosti o zrušenie objednávky uvedie kupujúci číslo objednávky. Predávajúci potvrdí kupujúcemu stornovanie objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
1. V prípade neúplného alebo chybného vyplnenia objednávkového formuláru kupujúcim.
2. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedodania tovaru dodávateľom ho predávajúci nedokáže v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami dodať kupujúcemu . V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 7-tich kalendárnych dní.

 

5. Dodanie tovaru

Predávajúci doručuje tovar prostredníctvom Slovenskej pošty.
Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim.
Objednaný tovar bude v čo najkratšom možnom čase zaslaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na meno a adresu objednávajúceho a to v lehote od 1 do 10 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky kupujúcim v závislosti od dostupnosti tovaru na sklade. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu lehoty dodania tovaru. Takáto zmena bude kupujúcemu neodkladne oznámená mailom a kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu neodkladne oznámené mailom na info@mira-bella.sk.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a úplným zaplatením kúpnej ceny.

 

6. Poštovné

Výška poštovného závisí od veľkosti a váhy objednaného tovaru. Pri drobných zásielkách ako sú napríklad brošne je výška poštovného 2,00€. Pri balíku s hmotnosťou do 0,5 kg je poštovné 3,00€. Pri balíku s hmotnosťou do 5 kg je výška poštovného 4,00€ a nad 5 kg je to 5,00€.

Taktiež máte možnosť prevziať si objednaný tovar osobne v kamennej predajni na adrese: obchod Líška, Laurinská 21, Bratislava - Staré mesto (pešia zóna).  V takom prípade neplatíte žiadne poštovné. 

 

7. Ceny, platobné podmienky a spôsob platby 

Ceny uvedené na stránke internetového obchodu liska.webjet.sk sú platné v čase objednania tovaru. Ceny neobsahujú poštovné a balné náklady. 
Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke. Zmena cenníka nemá žiaden vplyv na skôr potvrdené objednávky, pokiaľ nie je uvedené inak.
Po uskutočnení objednávky bude na e-mail kupujúceho zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. Daňový doklad, faktúra alebo pokladničný blok, bude odoslaný spolu s objednaným tovarom. 
Kupujúci môže uskutočniť platbu nasledujúcimi spôsobmi:
PLATBA NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí.
PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je kupujúcemu zaslaný tovar poštou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet uvedený v elektronickej objednávke.

 

8. Odstúpenie od zmluvy

Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v e-shope liska.webjet.sk je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 pracovných dní od jeho prevzatia. 
Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené emailom (info@mira-bella.sk) do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a obale so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané. 
Tovar musí byť dodaný v originálnom obale, v pôvodnom stave, s visačkami, nenosený, nepoškodený a bez známok používania. K tovaru je kupujúci povinný pribaliť vyplnený Výmenný / reklamačný formulár, ktorý je uverejnený na stránke liska.webjet.sk, kde uvedie okrem iných požadovaných údajov číslo účtu alebo tovar, za ktorý by vrátený tovar chcel vymeniť. 
Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude prijatý. 
Cena za vrátený tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy a to bankovým prevodom.
 

Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. 

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

9. Záručné podmienky a záručná doba

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. 
Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra alebo pokladničný blok (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. 
Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje Reklamačný poriadok zverejnený na liska.webjet.sk. 

 

10. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje kupujúceho spracováva predávajúci v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci objednávkou tovaru na liska.webjet.sk prejavuje súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky tovaru a zúčtovania platieb podľa § 7 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Súčasne sa predávajúci zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Kupujúci zodpovedá za pravdivosť a správnosť uvedených osobných údajov. 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.liska.webjet.sk.